Phân tử ADN có hiệu số phần trăm X với 1 loại Nu khác là 20% a) tính thành phần ℅ của các loại Nu còn lại trong ADN

Photo of author

By Reagan

Phân tử ADN có hiệu số phần trăm X với 1 loại Nu khác là 20%
a) tính thành phần ℅ của các loại Nu còn lại trong ADN
Leave a Comment