Phân tử HCHC A có 2 nguyên tố. Khi đốt cháy 3gam chất A thu được 5,4gam H2O. Xác định CTPT của A, biết khối lượng mol của A là 30gam. #mấy bạn đừng sa

By Ayla

Phân tử HCHC A có 2 nguyên tố. Khi đốt cháy 3gam chất A thu được 5,4gam H2O. Xác định CTPT của A, biết khối lượng mol của A là 30gam.
#mấy bạn đừng sao chép mạng nhé. Vì mình có xem mấy bài trên đó giải dài dòng với khó hiểu nữa.

0 bình luận về “Phân tử HCHC A có 2 nguyên tố. Khi đốt cháy 3gam chất A thu được 5,4gam H2O. Xác định CTPT của A, biết khối lượng mol của A là 30gam. #mấy bạn đừng sa”

 1. Đáp án:

  \({C_2}{H_6}\)

  Giải thích các bước giải:

   A chứa 2 nguyên tố là C và H.

  Sơ đồ phản ứng:

  \(A + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,6{\text{ mol;}}{{\text{n}}_C} = \frac{{3 – 0,6.1}}{{12}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_C}:{n_H} = 0,2:0,6 = 1:3 \to A:{(C{H_3})_n} \to 15n = 30 \to n = 2 \to A:{C_2}{H_6}\)

  Trả lời
 2. Đáp án:C2H6

   

  Giải thích các bước giải:

  nH20=5.4/18=0.3 mol

  =>nH=0.3*2=0.6 mol

  Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố

  =>CTTQ của A là CxHy

  mA=mC+mH=>mH=3-0.6*1=2.4

  =>nC=2.4/12=0.2 mol

  Tỉ lệ:  x:y=nC:nH=0.2:0.6=2:6

  =>CTTQ của A là (C2H6)n

  M(C2H6)n=30

  <=>(12*2+6)=30

  =>n=1

  Vậy CTPT của A là C2H6

  Trả lời

Viết một bình luận