Phát triển ở thực vật là gì? Liệt kê những nhân tố chi phối sự ra hoa? Ứng dụng thực tiễn?

By Jade

Phát triển ở thực vật là gì? Liệt kê những nhân tố chi phối sự ra hoa? Ứng dụng thực tiễn?
Viết một bình luận