Phoebe, Rory và Sophia mỗi người đội một chiếc mũ có đánh số trên đó. Mỗi cái cộng hai số trên hai cái mũ còn lại, ta được tổng là 11, 17 và 22. Số lớ

Photo of author

By Athena

Phoebe, Rory và Sophia mỗi người đội một chiếc mũ có đánh số trên đó. Mỗi cái cộng hai số trên hai cái mũ còn lại, ta được tổng là 11, 17 và 22. Số lớn nhất trên một cái mũ là bao nhiêu?
Viết một bình luận