Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này? A. Phong trào cách mạng 1930 -1931 B.

Photo of author

By Maya

Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này?
A. Phong trào cách mạng 1930 -1931
B. Cuộc vân động dân chủ 1936 -1939
C. Khởi nghĩa Bắc Sơn và Nam Kì (1940)
D. Cao trào kháng Nhật cứu nước

0 bình luận về “Phong trào nào là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng Cộng sản và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này? A. Phong trào cách mạng 1930 -1931 B.”

  1. chào em với câu hỏi này đáp án A là đáp án chính xác nhé. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 là phong trào cách mạng đầu tiên mà ĐCSVN lãnh đạo, phong trào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này

Viết một bình luận