Phương trình $x^{2}$ -(2m+1)x+2m=0 có 2 no x1,x2. Tìm m để tổng $x1^{3}$+ $x2^{3}$=-7

Photo of author

By Alaia

Phương trình $x^{2}$ -(2m+1)x+2m=0 có 2 no x1,x2. Tìm m để tổng $x1^{3}$+ $x2^{3}$=-7
Viết một bình luận