phương trình x^2-(2m-1)x+m+1=0 có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn x1>x2>0 khi nào?

Photo of author

By Rose

phương trình x^2-(2m-1)x+m+1=0 có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn x1>x2>0 khi nào?
Viết một bình luận