Pick out the word that has the stress differently from that of the other words: A. Pollute B. Energy C. Pollution D.Recycling A. entertain B.competiti

By Gabriella

Pick out the word that has the stress differently from that of the other words:
A. Pollute B. Energy C. Pollution D.Recycling
A. entertain B.competition C. enviroment D. automatic
A. Holiday B. Different C. Pollution D. Dangerous
A.abundant B.attention C.advantage D. energy
A.Book B. Library C. Dictionary D.Magazine

0 bình luận về “Pick out the word that has the stress differently from that of the other words: A. Pollute B. Energy C. Pollution D.Recycling A. entertain B.competiti”

 1. Bài lm nek

  Nhớ vote cho mk 5 sao nhá ????

  1. B (energy)

  Chọn B vì:

  -Từ “energy” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  -Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

  2. C (environment)

  Chọn C vì:

  -Từ “environment” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

  -Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

  3. C (pollution)

  Chọn C vì:

  -Từ “pollution” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

  -Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

  4. D (energy)

  Chọn D vì:

  -Từ “energy” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  -Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

  5. D (magazine)

  Chọn D vì:

  -Từ “magazine” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba.

  -Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

  Trả lời
 2. 1. B

  – Pollute (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Energy (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

  – Pollution (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Recycling (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  2. C

  – Entertain (trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba)

  – Competition (trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba)

  – Environment (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Automatic (trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba)

  3. C

  – Holiday (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

  – Different (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

  – Pollution (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Dangerous (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

  4. D

  – Abundant (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Attention (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Pollution (trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai)

  – Energy (trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)

  5. A

  – Book (1 âm tiết)

  – Library (nhìu âm tiết)

  – Dictionary (nhìu âm tiết)

  – Magazine (nhìu âm tiết)

  Học tốt. Nocopy.

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm