Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch axit HCl. Sau phản ứng thấy có khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. a/ Tính khối lượng muối t

Photo of author

By Audrey

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch axit HCl. Sau phản ứng
thấy có khí thoát ra ở đktc và dung dịch X.
a/ Tính khối lượng muối thu được.
b/ Tính thể tích khí thoát ra (đktc)
c/ Tính nồng độ mol của dung dịch HCl, biết thể tích HCl đã dùng là 200ml.

0 bình luận về “Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch axit HCl. Sau phản ứng thấy có khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. a/ Tính khối lượng muối t”

 1. a,

  $n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1 mol$

  Bảo toàn Fe, $n_{FeCl_2}=n_{Fe}=0,1 mol$

  $\Rightarrow m_{FeCl_2}=0,1.127=12,7g$

  b,

  $n_{H_2}=n_{Fe}=0,1 mol$ (bảo toàn e)

  $\Rightarrow V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l$

  c,

  $n_{HCl}=2n_{H_2}=0,2 mol$ (bảo toàn H)

  $\Rightarrow C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,2}{0,2}=1M$

 2. Đáp án:

   Fe + 2HCl –> FeCl2 + H2

  0,1   0,2             0,1      0,1

  nFe=$\frac{5,6}{56}$ =0,1

  VH2=0,1.22,4=2,24lit

  mFeCl2=0,1.(56+71)=12,7g

  200ml=0,2lit

  CMHCl=$\frac{0,2}{0,2}$=1M 

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận