Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là: a. Hiện đại hóa

By Madelyn

Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là:
a. Hiện đại hóa b. Công nghiệp hóa
c. Cơ giới hóa d. Công nghiệp hóa và hiện đại hóa
Câu 15: Vai trò chủ đạo của ngành công nghiệp được thể hiện:
a. Cung cấp tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả các ngành kinh tế
b. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
c. Tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí tiên tiến
d. Khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Câu 16. Nhân tố nào quyết định con đường và quá trình phát triển công nghiệp của mỗi quốc gia?
a Dân cư và nguồn lao động. b Tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
c.Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật. d Đường lối chính sách.
Câu 17. Trong sản xuất công nghiệp , khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là
a.Tư liệu sản xuất. b. Nguyên liệu sản xuất.
c. Vật phẩm tiêu dùng. d. Máy móc.
Câu 18. Tính chất tập trung cao độ của sản xuất công nghiệp không được thể hiện ở việc:
a. tập trung tư liệu sản xuất b. tập trung đất đai
c. tập trung nhân công d. tập trung sản phẩm

0 bình luận về “Quá trình chuyển dịch từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang một nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp gọi là: a. Hiện đại hóa”

Viết một bình luận