Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ đại phương Tây như thế nào?

By Adalynn

Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ đại phương Tây như thế nào?

0 bình luận về “Quá trình người Giec-man xâm chiến các quốc gia cổ đại phương Tây như thế nào?”

 1. – Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới của người Giec-man: Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Đông Gốt, Tây Gốt,…

  – Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phần nhiều hơn.

  – Từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki-tô giáo. Họ xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng đất của nông dân, phong tặng đất đai theo tước vị cho các quý tộc và nhà thờ.

  * Tác động:

  – Hình thành 2 giai cấp cơ bản của chế độ phong kiến: lãnh chúa phong kiến và nông nô.

  + Lãnh chúa phong kiến bao gồm: các quý tộc vũ sĩ, quan lại, quý tộc tăng lữ.

  + Nông nô gồm: nô lệ và nông dân chuyển biến thành

  + Nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa phong kiến.

  ⟹ Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành.

  Trả lời
 2. * Khi tràn vào lãnh thổ Ro-ma, người Giec-man đã:

  – Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới của người Giec-man: Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Đông Gốt, Tây Gốt,…

  – Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phần nhiều hơn.

  – Từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki-tô giáo. Họ xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng đất của nông dân, phong tặng đất đai theo tước vị cho các quý tộc và nhà thờ.

  * Tác động:

  – Hình thành 2 giai cấp cơ bản của chế độ phong kiến: lãnh chúa phong kiến và nông nô.

  + Lãnh chúa phong kiến bao gồm: các quý tộc vũ sĩ, quan lại, quý tộc tăng lữ.

  + Nông nô gồm: nô lệ và nông dân chuyển biến thành

  + Nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa phong kiến.

  ⟹ Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành.

  Trả lời

Viết một bình luận