quãng đường AB dài 150km. Một ô tô đi từ A lúc 7giờ15phút và đến B lúc 10giờ .Tính vận tốc ô tô đó .Biểt rằng ô tô đó nghỉ 15 phút

Photo of author

By Adalyn

quãng đường AB dài 150km. Một ô tô đi từ A lúc 7giờ15phút và đến B lúc 10giờ .Tính vận tốc ô tô đó .Biểt rằng ô tô đó nghỉ 15 phút
Viết một bình luận