( 1 – 1 / 2 ) x ( 1 – 1 / 3 ) x ( 1 – 1 / 4 ) x …. x ( 1 – 1 / 2020 ) + x = 1 / 2

Question

( 1 – 1 / 2 ) x ( 1 – 1 / 3 ) x ( 1 – 1 / 4 ) x …. x ( 1 – 1 / 2020 ) + x = 1 / 2

in progress 0
Claire 1 giờ 2021-09-08T13:38:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:39:57+00:00

  Đáp án:

   1009/2020

  Giải thích các bước giải:

  ( 1 – 1 / 2 ) x ( 1 – 1 / 3 ) x ( 1 – 1 / 4 ) x …. x ( 1 – 1 / 2020 ) + x = 1 / 2

  ⇒1/2×2/3×3/4x…x2019/2020+x=1/2

  ⇒1x2x3x….2019/2x3x4x…x2020 +x =1/2

  ⇒1/2020 + x=1/2

  ⇒x=1/2-1/2020

  ⇒x=1010/2020-1/2020

  ⇒x=1009/2020

   

  0
  2021-09-08T13:40:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     (1 – 1/2) x (1 – 1/3) x (1 – 1/4) x …. x (1 – 1/2020) + x = 1/2

  = $\frac{1}{2}$ . $\frac{2}{3}$ . $\frac{3}{4}$ . … . $\frac{2019}{2020}$ + x = $\frac{1}{2}$ 

  =$\frac{1 . 2 . 3 …. 2019}{2 . 3 . 4 …. 2020}$ + x = $\frac{1}{2}$ 

  = $\frac{1}{2020}$ + x = $\frac{1}{2}$ 

  => x = $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{2020}$

  => x = $\frac{1010}{2020}$ – $\frac{1}{2020}$

  => x = $\frac{1009}{2020}$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )