1.a)Cho x, y khác 0 thỏa mãn điều kiện x ³ + y ³ + 8 =6xy Tính : P = 4(x+y) – (x+2)($\frac{2}{y}$ +1)($\frac{y}{x}$ + 1) b)Tìm các hệ số của a, b để

Question

1.a)Cho x, y khác 0 thỏa mãn điều kiện x ³ + y ³ + 8 =6xy
Tính : P = 4(x+y) – (x+2)($\frac{2}{y}$ +1)($\frac{y}{x}$ + 1)
b)Tìm các hệ số của a, b để đa thức $x^{4}$ + a$x^{2}$ + b chia hết cho $x^{2}$ – 3x+2
giúp em với tối em học rồi

in progress 0
Eden 1 năm 2021-09-20T14:14:08+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:15:29+00:00

  Đáp án: a) $P \in \{0,-6\}$

  b) $(a,b) = (-5,4)$

   Giải thích các bước giải:

  a) Ta có : $x^3+y^3+8=6xy$

  $⇔(x+y)^3-3xy.(x+y) + 8=6xy$

  $⇔[(x+y)^3+2^3]-3xy.(x+y) – 6xy=0$

  $⇔(x+y+2).[(x+y)^2-2.(x+y) + 4]-3xy.(x+y+2)=0$

  $⇔(x+y+2).(x^2+y^2-xy-2x-2y+4) = 0 $

  $⇔(x+y+2).\dfrac{1}{2}.\bigg(2x^2+2y^2-2xy-4x-4y+8\bigg)=0$

  $ ⇔(x+y+2).\dfrac{1}{2}.\bigg[(x^2-2xy+y^2)+(x^2-4x+4)+(y^2-4y+4)\bigg]=0 $

  $ ⇔(x+y+2).[(x-y)^2+(y-2)^2+(x-2)^2] = 0 $

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x+y+2=0\\(x-y)^2+(y-2)^2+(x-2)^2=0\end{array} \right.$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x+y+2=0\\x=y=2\end{array} \right.$

  +) Với $x=y=2$ thì ta có :

  $P = 4.(2+2) – (2+2).\bigg(\dfrac{2}{2}+1\bigg).\bigg(\dfrac{2}{2} + 1\bigg)$

  $ = 0$

  +) Với $x+y+2=0 ⇒\left\{ \begin{array}{l}x+y=-2\\x+2=-y\\y+2=-x\end{array} \right.$

  Khi đó ta có :

  $P = 4.(-2) – (x+2).\dfrac{y+2}{y}.\dfrac{x+y}{x}$

  $ = -8 – \dfrac{(x+2).(y+2).(x+y)}{xy}$

  $ = -8-\dfrac{(-y).(-x).(-2)}{xy}$

  $ = -8 – (-2) = -6$

  Vậy ‘P \in {0,-6}` với $x,y$ thỏa mãn đề bài.

  b) Đặt $Q(x) = x^3+ax^2+b$

  $P(x) = x^2-3x+2=(x-1).(x-2)$

  Vì $Q(x) \vdots P(x)$ nên $Q(x) = (x-1).(x-2).H(x)$ $(*)$

  Xét $x=1$ thay vào $(*)$ ta có :

  $Q(1) = 0 ⇔ a+b=-1$ $(1)$

  Xét $x=2$ thay vào $(*)$ ta có :

  $Q(2) =0 ⇔4a+b=-16$ $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2)$ suy ra : $\left\{ \begin{array}{l}a+b=-1\\4a+b=-16\end{array} \right.$

  $⇔\left\{ \begin{array}{l}4a+4b=-4\\4a+b=-16\end{array} \right.$ $⇔\left\{ \begin{array}{l}3b=12\\4a+b=-16\end{array} \right.$ $⇔\left\{ \begin{array}{l}a=-5\\b=4\end{array} \right.$

  Vậy $(a,b) = (-5,4)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )