1: cho 18gam hỗn hợp gồm nhiều kim loại tan hết trong HNO3 ( lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch ( không có NH4^+) và hỗn hợp khí gồm

Question

1: cho 18gam hỗn hợp gồm nhiều kim loại tan hết trong HNO3 ( lấy dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch ( không có NH4^+) và hỗn hợp khí gồm 0,1 mol N2O và 0,075mol N2
a: tìm mol HNO3 bị khử
b: tìm mol HNO3 pứ
c: tìm mol HNO3 ban đầu
d: tìm khối lượng NO3
2: cho 12gam Mg vào dung dịch chứa đồng thời HCl và KNO3 thu được dung dịch A và hỗn hợp khí gồm 0,1mol H2 và 0,05mol N2. Tính tổng khối lượng muối thu được trong dung dịch A

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-20T17:41:19+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:42:28+00:00

  Đáp án:

  1)  0,35; 1,9; 2,28; 114,1 (g)

  2) 58,4 g

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1/

  Quá trình nhận e:

  $2NO_3^- + 10H^+ + 8e \to N_2O + 5H_2O$       (1)

  $2NO_3^- + 12H^+ + 10e \to N_2 + 6H_2O$       (2)

  a/

  BTNT: $n_{HNO_3\ \text{bị khử}} = 2n_{N_2O} + n_{N_2}$

  $\to n_{HNO_3\ \text{bị khử}} = 2.0,1+2.0,075=0,35\ mol$

  b/ Theo (1), (2): $\sum n_{H^+} = 10n_{N_2O} + 12n_{N_2}$

  $⇒ n_{HNO_3\ \text{phản ứng}} = \sum n_{H^+} = 10.0,1 + 12.0,075 = 1,9\ mol$

  c/ $n_{HNO_3\ \text{ban đầu}} = n_{HNO_3\ \text{phản ứng}}.1,2 = 2,28\ mol$

  d/ $m_{\text{muối}\ NO_3^-} = m_{KL}+m_{NO_3^-\ \text{tạo muối}}$

  $⇒ m_{\text{muối}\ NO_3^-} = 18 + 62.(8n_{N_2O} + 10n_{N_2})$

  $⇒ m_{\text{muối}\ NO_3^-} = 18 + 62.(8.0,1 + 10.0,075) = 114,1\ g$

  Câu 2/

  Ta có: $n_{Mg} = 0,5\ mol ⇒ n_{\text{e nhường}} = 2n_{Mg} = 1\ mol$

  $n_{\text{e nhận}} = 2n_{H_2} + 10n_{N_2} = 0,1.2 + 0,05.10 = 0,7\ mol$

  Nhận thấy: $n_{\text{e nhận}} < n_{\text{e nhường}}$.

  Vậy chứng tỏ sản phẩm khử còn chứa $NH_4^+$

  $⇒ n_{\text{e nhận do $NH_4^+$}} = 1 – 0,7 = 0,3\ mol$

  $N^{+5} +8e \to N^{-3}$

  $⇒ n_{NH_4^+} = 0,0375\ mol$

  Vậy $m_{muối} = m_{KL} + m_{NO_3^-\ \text{tạo muối}} + m_{NH_4NO_3}$

  $⇒ m_{muối} = 12 + 0,7.62 + 0,0375.80 = 58,4\ g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )