1.Cho S=1-3+3^2-3^3+…+3^98-3^99 a)Chứng minh S là bội của -20 b)Tính S.Từ đó sinh ra 3^100 chia có 4 dư 1 2.Tìm n biết a)4n-5:n b)2n-1 là Ư của 3n +

Question

1.Cho S=1-3+3^2-3^3+…+3^98-3^99
a)Chứng minh S là bội của -20
b)Tính S.Từ đó sinh ra 3^100 chia có 4 dư 1
2.Tìm n biết
a)4n-5:n
b)2n-1 là Ư của 3n + 2

in progress 0
Alexandra 5 tháng 2021-07-15T09:37:22+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:38:25+00:00

  1. 

  a, $S=1-3+3^2-3^3+…+3^{98}-3^{99}$

  $⇒S=(1-3+3^2-3^3)+…+3^{96}(1-3+3^2-3^3)$

  $⇒S=-20+3^{96}.(-20)$

  $⇒-20(1+…+3^{96}$$\vdots$-20

  b, $S=1-3+3^2-3^3+…+3^98-3^99$

  $⇒-3S=(-3)+(-3)^2+…+(-3)^{100}$

  $⇒S-(-3S)=1-(-3)^{100}$

  $⇒4S=3^{100}+1$

  $⇒S=$$\frac{3^{100}+1}{4}$ 

  $⇒3^{100}:4$ dư 1

  2: 

  a)4n-5$\vdots$n

  ⇒n∈Ư(5)={±1;±5}

  b, Ta có: 3n+2$\vdots$2n-1

  ⇒2(3n+2)$\vdots$2n-1

  ⇒6n+4$\vdots$2n-1

  ⇒3(2n-1)+7$\vdots$2n-1

  ⇒2n-1∈Ư(7)={±1;±7}

  2n-1   1   -1   7   -7

  2n      2   0     8    -6

  n      1     0      4       -3

  Vậy n∈{1;0;4;-3}

  0
  2021-07-15T09:39:04+00:00

  Đáp án:

  1.

  S=1-3+3^2-3^3+…+3^98-3^99

                 (có 100 số hạng)

  S=(1-3+3^2-3^3)+(3^4-3^5+3^6-3^7)+…+(3^96-3^97+3^98-3^99)

                       (nhóm 4 số hạng có 25 nhóm)

  S=(1-3+3^2-3^3)+3^4(1-3+3^2-3^3) +…+3^96(1-3+3^2-3^3)

  S=-20+3^4.(-20)+…+3^96.(-20)

  S=  -20 (1+3^4+…+3^96)

  Vì -20 chia hết cho -20

  ⇒-20(1+3^4+…+3^96)chia hết cho -20

  S là bội của -20

  Vậy S là bội của -20

  câu b mình hông biết làm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )