1 ) Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì n^2 + n + 1 là số lẻ. 2 ) Chứng tỏ rằng tổng của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 3, tổng của năm s

Question

1 ) Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì n^2 + n + 1 là số lẻ.
2 ) Chứng tỏ rằng tổng của ba số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 3, tổng của năm số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 5.
3 ) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A = – ( x – 1 ) – 7.

in progress 0
Mary 5 tháng 2021-07-18T15:04:00+00:00 1 Answers 364 views 0

Answers ( )

  2
  2021-07-18T15:05:30+00:00

  2:

  +Gọi 3 số tự nhiên liê tiếp đó là: a; a+1; a+2

  Ta có: a+a+1+a+2

  =3a+3

  =3(a+1)$\vdots$3∀a

  +Gọi 5 số tự nhiên liên tiếp đó là: a; a+a; a+2; a+3; a+4

  Ta có: a+a+1+a+2+a+3+a+4

  =5a+10

  =5(a+2)$\vdots$5∀a

  3:

  A=-|x-1|-7

  A=-7-|x-1|≤-7∀x

  Dấu “=” xảy ra khi x-1=0⇒x=1

  Vậy GILN của A=-7 khi x=1 

  1: Ta có: n²+n+1

  =n(n+1)+1

  mà n và n+1 là 2 số tự nhiên liên tiếp

  ⇒chúng chia hết cho 2 ⇒ là số chẵn

  mà cộng 1 thì số đó phải là số lẻ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )