1) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x^2 + 4xy + 2y^2 b) x^2 – 8x – y^2 – 8y 2) Tìm x biết: a) x^2 + 6x – 16 = 0 b) 4 – x^2 – x + 2 = 0

Question

1) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) 2x^2 + 4xy + 2y^2
b) x^2 – 8x – y^2 – 8y
2) Tìm x biết:
a) x^2 + 6x – 16 = 0
b) 4 – x^2 – x + 2 = 0

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-20T17:32:13+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:33:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:
  \[\begin{array}{l}
  1.2{x^2} + 4xy + 2{y^2} = \left( {2{x^2} + 2xy} \right) + \left( {2xy + 2{y^2}} \right) = 2x(x + y) + 2y(x + y) = 2{(x + y)^2}\\
  {x^2} – 8x – {y^2} – 8y = \left( {{x^2} – {y^2}} \right) – 8\left( {x + y} \right) = \left( {x – y} \right)\left( {x + y} \right) – 8\left( {x + y} \right) = \left( {x + y} \right)(x – y – 8)
  \end{array}\]
  \[\begin{array}{l}
  2.{x^2} + 6x – 16 = 0\\
  \Leftrightarrow ({x^2} – 2x) + (8x – 16) = 0\\
  \Leftrightarrow x\left( {x – 2} \right) + 8\left( {x – 2} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow \left( {x + 8} \right)\left( {x – 2} \right) = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x = – 8
  \end{array} \right.\\
  4 – {x^2} – x + 2 = 0\\
  \Leftrightarrow (2 – x)(2 + x) + (2 – x) = 0\\
  \Leftrightarrow (2 – x)(3 + x) = 0\\
  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x = – 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )