1 phân tử ADN có chiều dài 0,255 mm. Trong đó số Nu loại X là 150. a) Tính khối lượng phân tử ADN trên b) Tính số chu kì xoắn và liên kết Hiđro

Question

1 phân tử ADN có chiều dài 0,255 mm. Trong đó số Nu loại X là 150.
a) Tính khối lượng phân tử ADN trên
b) Tính số chu kì xoắn và liên kết Hiđro

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-26T11:00:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:02:04+00:00

  Đáp án:

  * Đổi 0,255 mm = 2550000 $A^{o}$ 

  a.

  – Tổng số Nu của ADN là:

  2550000 × 2 : 3,4 = 1500000 Nu

  – Khối lượng của ADN là:

  1500000 × 300 = 450000000 Nu

  b.

  – Số chu kì xoắn của ADN là:

  1500000 : 20 = 75000 chu kì

  – Số Nu loại A của ADN là:

  (1500000 – 150 × 2) : 2 = 749850 Nu

  – Số liên kết Hiđrô của ADN là:

  2 × 749850 + 3 × 150 = 1500150 liên kết

   

  0
  2021-11-26T11:02:30+00:00

  Đáp án: Chiều dài của gen là 2250 A suy ra số Nu của gen là l=N/2×3,4 suy ra N=2l/3,4=1500 Nu

  1. Tính khối lượng phân tử ADN trên là M=300xN=1500×300=450000 đvc

  2. Chu kì xoán C=N/20=75

  G=X=150 mà T+G=750 suy ra A=600

  Liên kết Hiđro là H=2A+3G =2×600+ 3×150=1650 liên kết

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )