1) Tìm số tự nhiên x ,biết : 126 :hết cho x , 210 :hết cho x và 15

Question

1) Tìm số tự nhiên x ,biết : 126 :hết cho x , 210 :hết cho x và 15

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-08-09T16:22:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:24:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1) Vì 126 : hết cho x, 210 : chia hết cho x và 15<x<30

  suy  ra(>) x thuộc ƯC (126;210)

  Ta có :

  126= đổi ra bằng máy tính

  210= tương tự như số 126 

  Thừa số chung: sau khi đã đổi bằng máy tính thì xem hai số có số nào chung thì lấy

  ƯCLN(126:210)=

  =

  0
  2021-08-09T16:24:33+00:00

  Bài 1:

  Vì \(126\) chia hết cho \(x\) nên \(x \in U(126)\).

       \(210\) chia hết cho \(x\) nên \(x \in U(210)\).

  \(\Rightarrow x \in UC(126; 210)\)

  Ta có :  \(126= 2.3^2.7\) ;          \(210 = 2.3.5.7\)

  \(\Rightarrow UCLN(126; 210) = 2.3.7 = 42\)

  \(\Rightarrow UC(126; 210) = \{1; 2; 3; 6; 7 ; 14; 21; 42\}\)

  \(\Rightarrow x \in \{1; 2; 3; 6; 7 ; 14; 21; 42\}\)

  Lại có \(15<x<30\) nên \(x =21.\)

  Bài 2:

  Gọi \(x\) là số đĩa được chia (\(x \in N^*\))

  Vì ta chia đều \(80\) quả cam ; \(36\) quả quýt và \(104\) quả mận vào các đĩa nên ta có :

            \(80 \,\, \vdots \,\,x\)  ; \(36 \,\, \vdots \,\,x\)  ; \(104 \,\, \vdots \,\,x\) 

  \(\Rightarrow x \in UC (80; 36; 104)\)

  Lại có số đĩa được chia là nhiều nhất nên \(x=UCLN(80; 36; 104)

  Ta có :  \(80 = 2^4.5\) ;     \(36 = 2^2.3^2\)  ;        \(104 = 2^3.13\)

  \(\Rightarrow UCLN (80; 36; 104) = 2^2 =4\)

  Do đó có thể chia nhiều nhất thành \(4\) đĩa.

  Khi đó, mỗi đĩa có số quả cam là :

               \(80 : 4 =20\) (quả)

  Mỗi đĩa có số quả quýt là :

               \(36 : 4 =9\) (quả)

  Mỗi đĩa có số quả mận là :   

               \(104 : 4 =26\) (quả)

  Vậy có thể chia nhiều nhất thành \(4\) đĩa, khi đó mỗi đĩa có \(20\) quả cam, \(9\) quả quýt \(26\) quả mận.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )