12. Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m. Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài bao nhiêu mét? 13. Một bánh xe

Question

12. Một bánh xe đạp hình tròn có bán kính 0,3m. Nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất thì đi được một đoạn đường dài bao nhiêu mét?
13. Một bánh xe lăn 500 vòng được một đoạn đường dài 942m. Tính đường kính của bánh xe đó.
Bài14.a)Một số tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu phần trăm để lại được số cũ
.b)Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu g nước lã vào 400g nước biển để tỉ lệ muối trong dung dịch là 2%
Bài15 .Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55m, đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy.a)Tính diện tích thửa ruộng đó
.b)Biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-28T13:59:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:00:25+00:00

  12

  Chu vi của bánh xe đó là:

  2×0,3×3,14=1,884 m

  Đoạn đường dài nếu bánh xe đó lăn 545 vòng trên mặt đất là

  1,884×545=1026.78 m

  13

  Chu vi của bánh xe đó là:

  942÷500=1.884 m

  đường kính của bánh xe đó là:

  1.884÷3.14=0.6 m

  14a

  phải giảm đi 20 phần trăm nữa để lại được số cũ

  14b

  Số phần trăm nước trong nước biển là:

  100%-4%=96%

  Số gam nước có trong 400 gam nước biển là:

  400÷100%×96%=384 g

  Số gam muối có trong 400 gam nước biển là:

  400÷100%×4%=16 g

  đặt x là số lượng nước biển cần tìm: lượng muối cần cho thêm nếu tỉ lệ nước biển là 2% là:

  16÷x×100%=2%

  suy ra: 16÷x=2%÷100%

             x         =16÷0.02 = 800 gam

  vậy ta cần đổ vào 800 gam nước 

  Nghĩa là cần đổ vào 800-7.68=432gam nước lã

  15

  độ dài đáy nhỏ là:

  55÷5×3=33m

  chiều cao là:

  (33+55)÷2=44m

  diện tích thửa ruộng hình thang là:

  (33+55)÷2×44=1936m²

  b)

  số lần 1936m² gấp 100m² số lần là:

  1936÷100=19,36 lần

  Số tạ thóc trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được là:

  65×19,36=1258,4kg=12,584 tạ

  0
  2021-10-28T14:00:32+00:00

  Bài 12 :                  Bài giải

      Chu vi của bánh xe đạp là :

           $\ 0,3 × 2 × 3,14 = 1,884$ $\ (m)$

      Bánh xe đó lăn $545$ vòng trên mặt đất thì đi được là :

           $\ 1,884 × 545 = 1026,78$ $\ (m)$

                    Đáp số : $\ 1026,78$ $\ m$

  Bài 13 :                   Bài giải

       Chu vi của bánh xe đó là :

               $\ 942 : 500 = 1,884$ $\ (m)$

      Đường kính của bánh xe đó là :

               $\ 1,884 : 3,14 = 0,6$ $\ (m)$

                        Đáp số : $0,6$ $\ m$

  Bài 14 :  20%

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )