|x + 2| = 3x – 5 ai giup mik vơi

Question

|x + 2| = 3x – 5 ai giup mik vơi

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-07-25T21:51:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:53:19+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `|x+2|=3x-5`

  Nếu `x+2≥0⇔x≥-2`

  Ta được phương trình:

  `x+2=3x-5`

  `⇔x-3x=-5-2`

  `⇔-2x=-7`

  `⇔x=7/2(tm)`

  Nếu $x+2<0⇔x<-2$

  Ta được phương trình:

  `-x-2=3x-5`

  `⇔-x-3x=-5+2`

  `⇔-4x=-3`

  `⇔x=3/4(ktm)`

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: `S=\{7/2\}`

  0
  2021-07-25T21:53:27+00:00

  Đáp án:

  `S={7/2}` 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:
  `|x+2|=x+2` khi `x+2\ge0<=>x\ge-2`
  `|x+2|=-x-2` khi `x+2<0<=>x<-2`
  `|x+2|=3x-5`
  TH`1`:`x\ge-2`
  `<=>x+2=3x-5`
  `<=>x-3x=-5-2`
  `<=>x(-2)=-7`
  `<=>x=7/2(TM)`
  TH`2`: `x<-2`
  `<=>x+2=-3x+5`
  `<=>x+3x=5-2`
  `<=>x4=3`
  `<=>x=3/4(KTM)`
  Vậy phương trình có nghiệm `S={7/2}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )