2.4+4.6+…+98.100 1+ $2^{2}$ + $3^{2}$ +…+ $(2n+1)^{2}$

Question

2.4+4.6+…+98.100
1+ $2^{2}$ + $3^{2}$ +…+ $(2n+1)^{2}$

in progress 0
Ayla 4 tháng 2021-08-11T10:49:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:50:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $A=2.4+4.6+..+98.100$

  $\to A=4(1.2+2.3+..+49.50)$

  $\to 3A=4(1.2.3+2.3.(4-1)+..+50.49.(51-48))$

  $\to 3A=4(1.2.3+2.3.4-1.2.3+..+50.49.51-48.49.50)$

  $\to 3A=4.50.49.51$

  $\to A=166600$

  Bài 2:

  Ta  có : $1^2+2^2+3^2+..+k^2=\dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6}$ (chứng minh bằng quy nạp )
  $\to B=1+2^2+3^2+..+(2n+1)^2=\dfrac{(2n+1)(2n+2)(4n+3)}{6}$

  0
  2021-08-11T10:50:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  A=2.4+4.6+..+98.100

  →A=4(1.2+2.3+..+49.50)

  →3A=4(1.2.3+2.3.(4−1)+..+50.49.(51−48))

  →3A=4(1.2.3+2.3.4−1.2.3+..+50.49.51−48.49.50)

  →3A=4.50.49.51

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )