2.Tìm x,y,z biết : x / y = 8 / 11 ; y / z = 11 / 3 và x + y − z = 80 giúp mình vs cảm ơn mn

Question

2.Tìm x,y,z biết : x / y = 8 / 11 ; y / z = 11 / 3 và x + y − z = 80 giúp mình vs cảm ơn mn

in progress 0
Caroline 6 ngày 2021-12-05T06:54:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:56:21+00:00

  Đáp án:

  Ta cs

  x/y=8/11⇒x/8=y/11      (1)

  y/z=11/3⇒y/11=z/3      (2)

  Tu (1) va (2)⇒x/8=y/11=z/3

  Ap dung t/c day ti so bang nhau ta co 

  x/8=y/11=z/3=x+y-z/8+11-3=80/16=5

  +) x/8=15⇒x=8.5=40

  +) y/11=5⇒y=11.5=55

  +) z/3=5⇒z=3.5=15

  vay …

  0
  2021-12-05T06:56:51+00:00

  Đáp án:

  \(z = 15\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{y} = \dfrac{8}{{11}}\\
  \dfrac{y}{z} = \dfrac{{11}}{3}\\
  x + y – z = 80
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{8} = \dfrac{y}{{11}}\\
  \dfrac{y}{{11}} = \dfrac{z}{3}\\
  x + y – z = 80
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{8} = \dfrac{y}{{11}} = \dfrac{z}{3}\\
  x + y – z = 80
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{x}{8} = \dfrac{y}{{11}} = \dfrac{z}{3} = \dfrac{{x + y – z}}{{8 + 11 – 3}} = \dfrac{{80}}{{16}} = 5\\
   \to \dfrac{x}{8} = 5 \to x = 40\\
  \dfrac{y}{{11}} = 5 \to y = 55\\
  \dfrac{z}{3} = 5 \to z = 15
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )