3 lớp 5A, 5B, 5C có 127 học sinh. Sau khi cử 1/4 số học sinh lớp 5A đi dọn sân trường, 1/3 số học sinh lớp 5B đi trồng cây và 2/7 số học sinh của lớp

Question

3 lớp 5A, 5B, 5C có 127 học sinh. Sau khi cử 1/4 số học sinh lớp 5A đi dọn sân trường, 1/3 số học sinh lớp 5B đi trồng cây và 2/7 số học sinh của lớp 5C đi quét dọn sân trường thì sô học sinh còn lại của 3 lớp bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-08-16T01:30:06+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:31:10+00:00

  Gọi x;y;z lần lượt là số học sinh của 3 lớp 5A, 5B, 5C (x;y;z>0)

  3 lớp 5A, 5B, 5C có 127 học sinh: x+y+z=127

  1/4 số học sinh lớp 5A là $\frac{1}{4}$x (học sinh)

  Sau khi cử 1/4 số học sinh lớp 5A đi dọn sân trường, thì số học sinh lớp 5A còn lại là x- $\frac{1}{4}$x= $\frac{3}{4}$ x (học sinh)

  1/3 số học sinh lớp 5B là $\frac{1}{3}$y (học sinh)

  Sau khi cử 1/3 số học sinh lớp 5B đi dọn sân trường, thì số học sinh lớp 5B còn lại là y- $\frac{1}{3}$y= $\frac{2}{3}$y (học sinh)

  2/7 số học sinh của lớp 5C là $\frac{2}{7}$z (học sinh)

  Sau khi cử 2/7 số học sinh lớp 5C đi dọn sân trường, thì số học sinh lớp 5C còn lại là z- $\frac{2}{7}$z= $\frac{5}{7}$z (học sinh)

  Số học sinh còn lại của 3 lớp bằng nhau <=> $\frac{3}{4}$x = $\frac{2}{3}$y= $\frac{5}{7}$z

  <=>$\frac{30}{40}$x = $\frac{30}{45}$y= $\frac{30}{42}$z

  <=>$\frac{30}{40}$x = $\frac{30}{45}$y= $\frac{30}{42}$z=$\frac{30x+30y+30z}{40+45+42}$ =$\frac{30(x+y+z)}{127}$= $\frac{30.127}{127}$ =30

  =>$\frac{30}{40}$x=30 => x=40 (học sinh)

  $\frac{30}{45}$y=30 => y=45 (học sinh)

  $\frac{30}{42}$z=> z=42 (học sinh)

  Vậy học sinh của lớp 5A;5B;5C lần lưojt là 40;45;42 học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )