5x^2-x+2=0 -y^2+y=0 3t^2-4t+1=0 x^2-9=0

Question

5x^2-x+2=0 -y^2+y=0 3t^2-4t+1=0 x^2-9=0

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-10-16T18:49:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:50:44+00:00

  a/ $Δ=(-1)²-4.2.5=-39<0$

  $→$ pt vô nghiệm

  b/ $Δ=1²-4.0.(-1)=1>0$

  $→$ pt có 2 nghiệm phân biệt

  $y_1=\dfrac{-1+\sqrt Δ}{2.(-1)}=0$

  $y_2=\dfrac{-1-\sqrt Δ}{2.(-1)}=1$

  c/ $Δ’=(-2)²-3.1=1>0$

  $→$ Pt có 2 nghiệm phân biệt

  $t_1=\dfrac{2+\sqrt Δ’}{3}=1$

  $t_2=\dfrac{2-\sqrt Δ’}{3}=\dfrac{1}{3}$

  d/ $Δ=0²-4.1.(-9)=36>0$

  $→$ Pt có 2 nghiệm phân biệt

  $x_1=\dfrac{0+\sqrt Δ}{2.1}=3$

  $x_2=\dfrac{0-\sqrt Δ}{2.1}=-3$

  0
  2021-10-16T18:51:07+00:00

  Đáp án-Giải thích các bước giải:

  `5x^2-x+2=0`

  Có: `\Delta=(-1)^2-4.5.2=-39<0`

  Do `\Delta <0 => pt VN`

  ______________________

  `-y^2+y=0`

  Có: `\Delta= 1^2-4.(-1).0=1>0. `

  `=> \sqrt{\Delta}=\sqrt1=1`

  Do `\Delta>0=>` pt có 2 nghiệm pb

  `x_1= (-1-1)/(-2)=1; x_2=(-1+1)/(-2)=0`

  _____________________________

  `3t^2-4t+1=0`

  Có: `\Delta= (-4)^2-4.3.1=4>0`

  `=> \sqrt{\Delta}=\sqrt4 =2`

  Do` \Delta>0=>` pt có 2 nghiệm pb

  `x_1=(4+2)/6=1;x_2=(4-2)/6=1/3`

  ________________________________

  `x^2-9=0`

  Có: `\Delta= 0^2-4.(-9)=36>0`

  `=>` `\sqrt{\Delta}=\sqrt36=6`

  Do `\Delta>0=>` pt có 2 nghiệm pb

  `x_1=(0+6)/2=3; x_2=(0-6)/2=-3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )