x+5/6=1/18 -3x-7/2=0,8 (3/5-1/5) .75%=(-1/2)

Question

x+5/6=1/18
-3x-7/2=0,8
(3/5-1/5) .75%=(-1/2)

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-06T14:26:36+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:28:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T14:28:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Lời giải

  a) x + $\frac{5}{6}$ = $\frac{1}{18}$

  <=> x = $\frac{1}{18}$ – $\frac{5}{6}$

  <=> x = $\frac{-7}{9}$

  Vậy x = $\frac{-7}{9}$.

  b) -3x-$\frac{7}{2}$ = 0,8

  <=> -3x – 3,5 = 0,8

  <=> x = $\frac{0,8+3,5}{-3}$.

  <=> x = $\frac{4,3}{-3}$ =  $\frac{-43}{30}$.

  Vậy x= $\frac{-43}{30}$.

  c) ( $\frac{3}{5}$ – $\frac{1}{5}$)x . 75% = $\frac{-1}{2}$

  <=> $\frac{2}{5}$x . $\frac{3}{4}$ = $\frac{-1}{2}$

  <=> $\frac{3}{10}$ x = $\frac{-1}{2}$

  <=>  x = $\frac{-1}{2}$ : $\frac{3}{10}$ = $\frac{-5}{3}$

  Vậy x = $\frac{-5}{3}$.

  Chắc phần c bạn viết thiếu x, mình bổ sung cho rồi nhé.

  Cho mình câu trả lời hay nhất nha. Cảm ơn!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )