>,<,=? 5,8m 5,799m 0,64m. 6,5m 0,2m. 20cm 9,3m. 9m3cm

Question

>,<,=? 5,8m 5,799m 0,64m. 6,5m 0,2m. 20cm 9,3m. 9m3cm

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-27T04:34:41+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:36:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. 5,8 m > 5,799 m

  2. 0,64 m < 6,5 m

  3. 0,2 m = 20 cm

  4. 9,3 m > 9 m 3 cm

      Cho mik ctlhn nha !

  0
  2021-07-27T04:36:29+00:00

  5,8m  ${>}$ 5,799m

  0,64m.  ${<}$ 6,5m

  0,2m. ${=}$ 20cm

  9,3m. ${>}$ 9m3cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )