5. Phản ứng oxi hóa – khử Câu 1: Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng? Trong phản ứng oxi hóa khử A. chất có số oxi hóa tăng là chất khử. B. chất có số o

Question

5. Phản ứng oxi hóa – khử
Câu 1: Nhận xét nào sau đây KHÔNG đúng? Trong phản ứng oxi hóa khử
A. chất có số oxi hóa tăng là chất khử. B. chất có số oxi hóa tăng là chất nhường e.
C. chất có số oxi hóa giảm là chất nhận e. D. chất có số oxi hóa giảm là chất bị oxi hóa.
Câu 2: Cho quá trình Fe2+ Fe3++ 1e, đây là quá trình
A. tự oxi hóa – khử. B. nhận proton. C. oxi hóa. D. khử .
Câu 3: Trong phản ứng: NH3 + O2 → N2 + H2O, hệ số của O2 (số nguyên tối giản nhất) là
A. 1. B. 5. C. 7. D. 3.
Câu 4: Cho phản ứng : Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4. Trong phản ứng này 1 mol ion Cu2+
A. đã nhận 1 mol electron B. đã nhận 2 mol electron
C. đã nhường 1 mol electron D. đã nhường 2 mol electron
Câu 5: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là
A. 5 và 2. B. 2 và 5. C. 2 và 10. D. 10 và 2.
Câu 6: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng trên lần lượt là A. 4 và 1. B. 1 và 4. C. 8 và 3. D. 3 và 8.
Câu 7: Trong các phát biểu sau:
(1) Phản ứng thế trong hóa vô cơ luôn là phản ứng oxi hóa – khử.
(2) Trong phản ứng phân hủy, các nguyên tố luôn có sự thay đổi số oxi hóa.
(3) Trong phản ứng trao đổi, không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.
(4) Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.
(5) Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất.
Các phát biểu SAI là: A. (1), (3). B. (2), (5). C. (2), (4). D. (1), (2).
Câu 8: Trong đời sống và sản xuất, quá trình không là quá trình oxi hóa – khử là:
A. Các quá trình điện phân. B. Phản ứng trung hòa axit và bazơ.
C. Các quá trình luyện kim. D. Sự cháy của xăng dầu trong động cơ đốt trong.
Câu 9: Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa -khử ?
A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
C. H2 + Cl2 → 2HCl D. CaCO3 → CaO + CO2
Chưa xong đâu, hic…

in progress 0
Ariana 4 tuần 2021-08-16T16:17:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:19:02+00:00

  Phản ứng oxi hoá khử:

  $1. D$

  $2. C$

  $3. D$

  $4. B$

  $5. C$

  $6. C$

  $7. C$

  $8. B$

  $9. B$

  0
  2021-08-16T16:19:12+00:00

   Câu 1: D

   Câu 2:C

   Câu 3:D

   Câu 4:C

   Câu 5:C

   Câu 6;C

   Câu 7:B

  sr ạ 8,9 mk ch bt lam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )