a)Tìm x để biểu thức A=|x+5|+|x-2|-2018 đạt giá trị nhỏ nhất b)Tìm x để biểu thức B =$\frac{13}{17-x}$ đạt giá trị lớn nhất

Question

a)Tìm x để biểu thức A=|x+5|+|x-2|-2018 đạt giá trị nhỏ nhất
b)Tìm x để biểu thức B =$\frac{13}{17-x}$ đạt giá trị lớn nhất

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-08-18T22:32:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:33:57+00:00

  a tìm x để biểu thức  A =/x-+5/+/x-2/-2018 đạt giá trị nhỏ nhất 

  lời giải 

  /x+5/=>=0    với mọi x 

  /x-2/-2018>0 với mọi x 

  vậy giá trị nhỏ nhất =>/x-5/+/x-2/-2018>0 >-2018

  vậy dấu = xảy r khi

  /x+5/+/x-2/>0<=>x+5+x+2>0<=>5+x-2=0=>2x-7=0=>x=7 phần 2

  vậy -2018 là giá trị nhỏ nhất khi x=7 phần 2

   

  0
  2021-08-18T22:34:28+00:00

   `a) A = |x+5| + |x+2| – 2018 `

  Ta có : `| x + 5| + |x+2|` $\geq$ `0 => |x+5| + |x+2| – 2018` $\geq$ `0 `

           `=>  |x+5| + |x+2| – 2018` $\geq$ ` -2018`

     Dấu “`=` ” xảy ra khi `|x+5| + |x+2| = 0 <=> x+5 + x+2 = 0 <=> 2x + 7 = 0 <=> x = 7/2`

              Vậy `MIN(B) = -2018 tại x = 7/2`

  `b)` Để : `B = \frac{13}{17-x}` đạt `GTLN` thì `17 – x` phải đạt `GTN“N `

  `=> 17 – x` $\leq$ `17 và 17 – x > 0`

  `=> Min(17-x) = 1 `

  Dấu “`=`”xảy ra khi `x = 16`

  Vậy `Max(B) = 13` tại `x = 16`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )