Ba vòi nước cùng chảy vào 1 bể. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì 7 1/5 giờ đầy bể, vòi 2 và vòi 3 trong 10 2/7 giờ thì đầy bể, còn vòi 1 và vòi 3 cùng

Question

Ba vòi nước cùng chảy vào 1 bể. Nếu vòi 1 và vòi 2 cùng chảy thì 7 1/5 giờ đầy bể, vòi 2 và vòi 3 trong 10 2/7 giờ thì đầy bể, còn vòi 1 và vòi 3 cùng chảy thì trong 8 giờ đầy bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì bao lấu đầy bể ?

in progress 0
Maya 4 tuần 2021-08-16T16:57:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:58:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong 1 giờ :

  Vòi 1 và vòi 2 chảy được:1:7 1/5=5/36(lượng nước của bể)

  Vòi 2 và vòi 3 chảy được:1:10 2/7=7/72(lượng nước của bể)

  Vòi 1 và vòi 3 chảy được:1/8(lượng nước của bể)

  Trong 1 giờ cả ba vòi chảy được:

  (5/36+1/8+7/72):2=13/72(lượng nước của bể)

  Vậy ba vòi cùng chảy đầy bể trong:

  1:13/72=72/13=5 7/13

  Chúc bạn học tốt!!!

  vote ,cảm ơn ,ctlhn nếu đúng nhé

  0
  2021-08-16T16:59:28+00:00

  Đáp án: 5 và 7/13 giờ

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong 1 giờ :

  Vòi 1 và vòi 2 chảy được là : 1 : 7 và 1/5 = 5/36 ( lượng nước của bể )

  Vòi 2 và vòi 3 chảy được là : 1 : 10 và 2/7 = 7/12 ( lượng nước của bể )

  Vòi 1 và vòi 3 chảy được là : 1/8 ( lượng nước của bể )

  Do đó , trong 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy được là :

  ( 5/36 + 1/8 + 7/12 ) : 2 = 13/72 ( lượng nước của bể )

  Vậy 3 vòi cùng chảy đầy bể trong là :

  1 : 13/72 = 72/13 = 5 và 7/13 ( giờ )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )