Bài 1. Xác định cấu tạo hạt (tìm số electron, số proton, số nơtron), viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tử sau, biết: a) Tổng số hạt là 40, số

Question

Bài 1. Xác định cấu tạo hạt (tìm số electron, số proton, số nơtron), viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tử sau, biết:
a) Tổng số hạt là 40, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt.
b) Tổng số hạt là 36, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.
c) Tổng số hạt là 52, số hạt không mang điện bằng 1,06 lần số hạt mang điện âm.
d) Tổng số hạt là 49, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện.

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-17T02:15:48+00:00 2 Answers 97 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:17:10+00:00

  a,
  Gọi số proton, notron và electron trong nguyên tố lần lượt là p, n ,e
  Theo đề bài ra ta có:
  p+n+e = 40
  n-p = 1
  <=> 2p + n = 40
         n-p = 1
  <=> p=13
         n=14
  => Nguyên tố đó là nhôm (Al)
  Vậy trong nguyên tử của nguyên tố đã cho có:
  13 hạt proton, 13 hạt electron và 14 hạt notron

  b) Tổng số hạt là 36, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.
  Gọi số proton, notron và electron trong nguyên tố lần lượt là p, n ,e
  Theo đề bài ra ta có:
  p+n+e = 36
  p+e=2n
  <=> 2p + n =36
          2p = 2n
  <=>  p = n = 12
   => nguyên tố đã cho là magie (Mg)
  Vậy Trong nguyên tử nguyên tố đã cho có:
  12 hạt proton, 12 hạt notron và 12 hạt electron

   

  0
  2021-09-17T02:17:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Gọi số hạt proton,notron,electron là `p,n,e`

  Ta có: \(\begin{cases} 2p+n=40\\ n-p=1\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} 2p+n=40\\ n-p=1\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=13\\ n=14\end{cases}\)

  `Z=13`

  b) \(\begin{cases} 2p+n=36\\ 2p=2n\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=12\\ n=12\end{cases}\)

  `Z=12`

  c)

  d) \(\begin{cases} 2p+n=49\\ n=1,0625p\end{cases}\)

  `⇔` \(\begin{cases} p=e=16\\ n=17\end{cases}\)

  `Z=16`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )