Bài 1: tìm a,b biết : a/27 = -5/9 = -45/b Bài 2 : tính : 75 phần trăm + 1,1 : ( 2/5 – 1 và 1/2 ) – ( 1/3) ²

Question

Bài 1: tìm a,b biết : a/27 = -5/9 = -45/b
Bài 2 : tính : 75 phần trăm + 1,1 : ( 2/5 – 1 và 1/2 ) – ( 1/3) ²

in progress 0
Mary 1 năm 2021-10-27T20:11:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:13:01+00:00

  Bài 1:

  Do$\frac{a}{27}$=$\frac{-45}{b}$=$\frac{-5}{9}$ 

  ⇒ a=27×$\frac{-5}{9}$ =-15

      b=45:$\frac{-5}{9}$ -81

  Bài 2:

  75%+1,1:(1$\frac{1}{2}$ -($\frac{1}{3}$)$^{2}$) 

  =$\frac{3}{4}$+$\frac{11}{10}$:($\frac{2}{5}$- $\frac{3}{2}$)-$\frac{1}{9}$ 

  =$\frac{3}{4}$- $\frac{11}{10}$:$\frac{11}{10}$+ $\frac{1}{9}$

  =$\frac{3}{4}$-1-$\frac{1}{9}$ 

  =$\frac{3.9-36-4}{36}$ 

  =$\frac{-13}{36}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )