bài 1 : tìm xen biết a, 6 là bội của x b, x+3 là ước của 2x^2 + 7x + 15

Question

bài 1 : tìm xen biết
a, 6 là bội của x
b, x+3 là ước của 2x^2 + 7x + 15

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-07-11T13:53:18+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:54:23+00:00

  Đáp án:

  a) 6 là bội của x

  => 6 chia hết cho x

  $\begin{array}{l}
   \Rightarrow x \in U\left( 6 \right)\\
   \Rightarrow x \in \left\{ { – 6; – 3; – 2; – 1;1;2;3;6} \right\}\\
  b)2{x^2} + 7x + 15\\
   = 2{x^2} + 6x + x + 3 + 12\\
   = 2x\left( {x + 3} \right) + \left( {x + 3} \right) + 12\\
   = \left( {x + 3} \right)\left( {2x + 1} \right) + 12\\
  Do:\left( {x + 3} \right)\left( {2x + 1} \right) \vdots \left( {x + 3} \right)\\
   \Rightarrow 12 \vdots \left( {x + 3} \right)\\
   \Rightarrow \left( {x + 3} \right) \in U\left( {12} \right)\\
   \Rightarrow \left( {x + 3} \right) \in \left\{ \begin{array}{l}
   – 12; – 6; – 4; – 3; – 2; – 1;\\
  1;2;3;4;6;12
  \end{array} \right\}\\
   \Rightarrow x \in \left\{ \begin{array}{l}
   – 15; – 9; – 7; – 6; – 5; – 4;\\
   – 2; – 1;0;1;3;9
  \end{array} \right\}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )