Bài 13: Bình đựng gaz dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 13,05 butan (C4H10) ở thể lỏng do được nén dưới áp suất cao. Tính thể tích không khí (đkt

Question

Bài 13: Bình đựng gaz dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 13,05 butan (C4H10) ở thể lỏng do được nén dưới áp suất cao. Tính thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy hết lượng butan có trong bình. Biết oxi chiếm 20% về thể tích của không khí

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-28T13:13:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:15:13+00:00

  Đáp án:

   PTHH: C4H10 +13/2O2 ->4CO2+5h2O

  nC4H20=13,05/68=0.225(mol)

  Từ PThH suy ra:nO2 Pư=13/2nC4H10=13/2×0.225=1.4625(mol)

  ->VO2=1.4625×22.4=32.76(l)

  Theo gt, ta có:VO2=20%Vkk

                           ->Vkk=VO2/20%=32.76/20%=163.8(l)

  Vậy thể tích không khí là 163.8 lít

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-28T13:15:35+00:00

  $n_{C_4H_10}=13,05/58=0,225mol$

  $2C_4H_10+13O_2\overset{t^o}\to 8CO_2+10H_2O$

  Theo pt :

  $n_{O_3}=13/2.n_{C_4H_10}=13/2.0,225=1,4625mol$

  $⇒V_{kk}=1,4625.22,4.5=163,8l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )