Bài 3 : Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn a, -30 < x ≤ 30 b, |x| < 4

Question

Bài 3 : Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn
a, -30 < x ≤ 30 b, |x| < 4

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-12-06T09:31:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:33:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  `-30<x≤30`
  `=>x ∈{-29;-28;…1;2;3;…30}`
  Tổng của chúng là:
  `-29+(-28)+(-27)+…+0+1+2+…+30`
  `=(-29+29)+(-28+28)+…+(-1+1)+0+30`
  `=0+0+…+0+0+30`
  `=30`
  `b)`
  Ta có:
  `|x|<4`
  `=>x∈{0;-1;-2;-3;1;2;3}`
  Tổng của chúng là:
  `0+(-1)+(-2)+(-3)+1+2+3`
  `=[(-1)+1]+[(-2)+2]+[(-3)+3)]+0`
  `=0+0+0+0`
  `=0`

  0
  2021-12-06T09:33:23+00:00

  3                                                                 Giải:

             a)Các số nguyên x là:-29;-28;-27;..-1;0;1;…;27;28;29;30

                Gọi M là tổng các số cần tìm

                Ta có:M=(-29)+(-28)+(-27)+…+(-1)+0+1+…+27+28+29+30

                              =[(-29)+29]+[(-28)+28]+[(-27)+27]+…..+[(-1)+1]+0+30

                              =0+0+0+……..+0+0+30=30

                 Vậy tổng các số nguyên x là:30

               b)|x|∈{0;1;2;3}

                  ⇒x∈{0;1;-1;2;-2;3;-3}

                  Gọi M là tổng các số cần tìm

                   Ta có:M=0+1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)

                                 =0+[1+(-1)]+[2+(-2)]+[3+(-3)]

                                 =0+0+0+0=0

                  Vậy tổng các số nguyên x là:0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )