Bài 4: Cho tam giác ABC có AB=AC=5cm, BC=6cm. Gọi I là trung điểm của BC. Từ I kẻ IM vuông góc với AB (M€ AB) và IN vuông góc với AC (N€AC) a) Chứng m

Question

Bài 4: Cho tam giác ABC có AB=AC=5cm, BC=6cm. Gọi I là trung điểm của BC. Từ I kẻ IM vuông góc với AB (M€ AB) và IN vuông góc với AC (N€AC)
a) Chứng minh tam giác AIB = tam giác AIC
b) Chứng minh AI vuông góc với BC. Tính độ dài đoạn thẳng AI
c) Biết góc BAC=120°. Khi đó bl tam giác IMN là tam giác gì? Vì sao?
Bài 5:
Tìm x,y nguyên biết: 3xy + y= 4 -x

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-08-31T17:09:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:10:11+00:00

  a/ xét ΔABI và ΔACI

   có  AI là cạnh chung

         AB=AC=5cm   (theo đề bài)

         BI=IC  (I là chung diểm của BC)

  ⇒ΔABI = ΔACI   (c.c.c)

  b/ vì ΔABI = ΔACI  (cma)

      ⇒∠AIB=∠AIC  ( 2 góc tương ứng)

      mà ∠AIB+∠AIC=180 độ ( kề bù) 

    ⇒∠AIB=∠AIC=180 độ ÷2=90 độ

   =>AI⊥BC

     và BI=IC   (  2 canh tương ứng)

    mà IB+IC=BC=6cm

    ⇒IB=IC=6÷2=3 cm

   xét ΔABI có∠AMI= 90 độ  ( theo đinh lý pytago)

    AB²=BI²+IA²

  HAY   AI²=5²-3²

           AI²=16

            AI=4

  0
  2021-08-31T17:10:25+00:00

  Bài 4:

  + I là trung điểm của BC ⇒ BI = CI = $\frac{BC}{2}$ = $\frac{6}{2}$ = 3cm

  + IM ⊥ AB tại M ⇒ BMI = $90^{0}$ 

  ⇒ ΔBMI vuông tại M

  + IN ⊥ AC tại N ⇒ CNI = $90^{0}$ 

  ⇒ ΔCNI vuông tại M

  a. Xét ΔAIB và ΔAIC có:

  AB = AC (gt)

  BI = CI (cmt)

  AI chung

  ⇒ ΔAIB = ΔAIC (c.c.c)

  b. + ΔAIB = ΔAIC (cma) ⇒ AIB = AIC (2 góc tương ứng)

  mà AIB +AIC = $180^{0}$ 

  ⇒ AI ⊥ BC

  ⇒ AIB = $90^{0}$ 

  ⇒ ΔAIB vuông tại I

  + Xét ΔAIB vuông tại I có:

  AI² + BI² = AB² (định lí)

  AI² + 3² = 5²

  AI² + 9 = 25

  AI² = 25 – 9 = 16

  ⇒ AI = 4cm

  c.

  + AB = AC (gt) ⇒ ΔABC cân tại A

  ⇒ B = C = $\frac{180^{0} – BAC}{2}$ = $\frac{180^{0} – 120^{0}}{2}$ = $\frac{60^{0}}{2}$ = $30^{0}$ 

  + Xét ΔBMI vuông tại M có:

  B + BIM = $90^{0}$ (định lí)

  $30^{0}$ + BIM = $90^{0}$

  BIM = $90^{0}$ – $30^{0}$ = $60^{0}$

  + Xét ΔBMI vuông tại M và ΔCNI vuông tại N có:

  BI = CI (cmt)

  B = C (cmt)

  ⇒ ΔBMI = ΔCNI (cạnh huyền – góc nhọn)

  ⇒ BIM = CIN (2 góc tương ứng); IM = IN (2 cạnh tương ứng)

  mà BIM = $60^{0}$ ⇒ CIN = $60^{0}$

  + BIM + MIN + CIN = $180^{0}$ 

  $60^{0}$ + MIN +  $60^{0}$ = $180^{0}$ 

  $120^{0}$ + MIN = $180^{0}$ 

  MIN = $180^{0}$ – $120^{0}$ = $60^{0}

  mà IM = IN (cmt) ⇒ IMN đều

  Bài 5:

  3xy + y = 4 – x

  ⇒ 9xy + 3y = 12 – 3x

  ⇒ 9xy + 3y + 3x + 1 = 13

  ⇒ 3y(3x + 1) + (3x + 1) = 13

  ⇒(3x + 1)(3y + 1) = 13

  ⇒ 3x + 1 ∈ Ư(13)

  mà Ư(13) = {1; -1; 13; -13}

  ⇒ 3x + 1 ∈ {1; -1; 13; -13}

  Ta có bảng sau:

  3x + 1    1        -1         13       -13

  3y + 1    13       -13       1         -1

  x             0        ∅          4          ∅

  y             4        ∅          0          ∅

  Vậy: x = 0 thì y = 4 và x = 4 thì y = 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )