Bài1:Đốt cháy hoàn toàn 168g sắt trong bình chứa khí O2 a, hãy viết phương trình phản ứng xảy ra. Biết rằng sản phẩm chỉ chứa Fe3O4 b, tính thể tích k

Question

Bài1:Đốt cháy hoàn toàn 168g sắt trong bình chứa khí O2
a, hãy viết phương trình phản ứng xảy ra. Biết rằng sản phẩm chỉ chứa Fe3O4
b, tính thể tích khí O2(đktc) đã tham gia phản ứng trên
c, tính khối lượng KCLO3 cần dùng để có lượng khí oxi dùng cho phản ứng trên
Bài 2:
Nung 100g CaCO3 thu được 42g vôi sống (CaO) và khí cacbonic (CO2)
a, viết phương trình phản ứng
b, tính khối lượng khí cacbonic thu được?
c, tính hiệu suất của phản ứng?
Ai giỏi hóa hộ mk 2bài này nhé ❤️❤️❤️

in progress 0
Liliana 8 phút 2021-10-14T02:28:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T02:29:43+00:00

  Đáp án:

   bài 1

  b)44,8(l)

  c)490/3(g)

  bài 2

  b)33(g)

  c)75%

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  $a)3Fe+2O2\xrightarrow{t^o}Fe3O4$

  b)

  Ta có

  $n_{Fe}=\frac{168}{56}=3(mol)$ 

  Theo PTHH

  $n_{O2}=\frac{2}{3}n_{Fe}=2(mol)$ 

  →$V_{O2}=2.22,4=44,8(l)$

  c)

  $2KClO3\xrightarrow{t^o}2KCl+3O2$

  Theo PTHH

  $n_{KClO3}=\frac{2}{3}n_{O2}=$$\frac{4}{3}(mol)$ 

  →$m_{KClO3}=\frac{4}{3}.122,5=$ $\frac{490}{3}(g)$ 

  Bài 2

  a) $CaCO3\xrightarrow{t^o}CaO+CO2$

  b)

  Ta có

  $n_{CaCO3}=\frac{100}{100}=1(mol)$ 

  $n_{CaO}=\frac{42}{56}=0,75(mol)$ 

  →lượng CaCO3 dùng không hết

  $n_{CO2}=nCaO=0,75(mol)$

  →$m_{CO2}=0,75.44=33(g)$

  c)

  $n_{CaCO3}=n_{CaO}=0,75(mol)$

  ⇒$H=\frac{0,75}{1}=75$ %

  0
  2021-10-14T02:30:04+00:00

  a,ta có phương trihf:3Fe+2O2=>Fe3O4

  b,ta có mFe=168(g)=>nFe=$\frac{168}{56}$=3(mol) 

  =>nO2=$\frac{3*2}{3}$= 2(mol)=>vO2=2*22.4=44.8(lít)

  c,KClO3=>KCl+$\frac{3}{2}$O2 

  nO2=2(mol)=>nKClO3=$\frac{2*2}{3}$=1.33(mol) 

  =>mKClO3=1.33*(39+35.5+16.3)=162.925(g)

  bài 2:

  a,ta có phương trình:CaCO3=>CaO+CO2

  b,ta có mCaCO3=100(g)=>nCaCO3=100/100=1(mol)

  mCaO=42(g)=>nCaO=$\frac{42}{56}$=0.75(mol)  

  ta có tỉ lệ:nCaCo3:nCaO=1<0.75(CaCO3 dư,CaO hết)

  =>nCO2=0.75(mol)=>mCO2=0.75*(12+16*2)=33(g) 

  c,H=$\frac{0.75}{1}$*100=75% 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )