Cần gấp Tìm tất cả các số tự nhiên `a,b` sao cho `2^a + 37 = |b – 45| + b – 45`

Question

Cần gấp
Tìm tất cả các số tự nhiên `a,b` sao cho `2^a + 37 = |b – 45| + b – 45`

in progress 0
Reagan 1 tuần 2021-08-30T16:41:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:43:06+00:00

  + Với b < 45 thì |b – 45| = 45 – b

  Ta có: 45 – b + b – 45 = 2a + 37

  => 0 = 2a + 37, vô lý vì 2a+37≥38∀a∈N

  + Với b > 45 thì |b – 45| = b – 45

  Ta có: b – 45 + b – 45 = 2a + 37

  => 2b – 90 = 2a + 37

  => 2b = 2a + 37 + 90

  => 2b = 2a + 127

  Do 2b luôn chẵn ∀b∈N; 127 là số lẻ nên 2a là số lẻ

  => 2a = 1 => a = 0

  Lúc này, 2b = 1 + 127 = 128

  => b = 128 : 2 = 64

  Vậy a = 0; b = 64

   

  0
  2021-08-30T16:43:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2^a+37=|b-45|+b-45`

  `+)b<45=>|b-45|=45-b`

  `=>2^a+37=(45-b)+(b-45)`

  `=>2^a+37=0(Loại)`

  `+)b=45=>2^a+37=|45-45|+45-45`

  `=>2^a+37=0(Loại)`

  `+)b>45=>|b-45|=b-45`

  `=>2^a+37=(b-45)+(b-45)`

  `=>2^a+37=2(b-45)`

  Có `VP` chẵn

  `=>VT` chẵn

  `=>2^a+37` chẵn

  `=>2^a` lẻ `,a∈N`

  `=>a=0`

  `=>2^0+37=2(b-45)`

  `=>38=2b-90`

  `=>b=64`

  Vậy `(a,b)` là `(0,64)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )