Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ?

Question

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là?
Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ?

in progress 0
Aaliyah 7 giờ 2021-09-08T23:03:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:04:32+00:00

  Câu 1: Các số là bội của 3 là : 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45;48;51;54;57;….

  Các số là ước của 54 là: 1;2;3;6;9;18;27;54.

  Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3;6;9;18;27;54

  Vậy có 6 số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54

  Câu 2: 180=22x32x5

  Số ước 180 là: 3x3x2=18 ước.

  Các ước nguyên tố của 180 là: {2;3;5;} có 3 ước.

  Số ước không nguyên tố của 180 là: 18 – 3 = 15 ước.

                                          CHÚC BẠN HỌC TỐT  ????????????????????????????????

  0
  2021-09-08T23:05:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  Các số là B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45;48;51;54;57;….}

  Các số là Ư(54): {1;2;3;6;9;18;27;54.}

  Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3;6;9;18;27;54.

   Câu 2: 

  Ư(180) = { 1; 2; 3; 4;…; 60; 90; 180} → có 18 phần tử

  Ta lấy thêm tập hợp A các số nguyên tố mà 180 $⁝$ 

  A= { x ∈ N* \ 180 $⁝$ x và x là số nguyên tố} 

  A= { 2; 3; 5} → có 3 phần tử

  Số phần tử của tập hợp P là: 18 – 3 = 15 (phần tử)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )