Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất: Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l , số chất trong dãy vừa có tính oxi

Question

Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất:
Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l
, số chất
trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:

in progress 0
Peyton 2 ngày 2021-12-07T18:58:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:59:54+00:00

  Đáp án:

  Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là:

  Fe3O4, H2O, Cl2, SO2 , NaCl, NO2, CO2 , HCl

   

   

  0
  2021-12-07T18:59:59+00:00

  Fe3O4: tính oxi hoá, tính khử

  H2O: tính oxi hoá, tính khử 

  Cl2: tính oxi hoá, tính khử 

  F2: tính oxi hoá 

  SO2: tính oxi hoá, tính khử 

  NaCl: tính oxi hoá, tính khử

  NO2: tính oxi hoá, tính khử 

  NaNO3: tính oxi hoá 

  CO2: tính oxi hoá, tính khử

  Fe(NO3)3: tính oxi hoá  

  HCl: tính oxi hoá, tính khử 

  => Có 8 chất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )