Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất: Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l , số chất trong dãy vừa có tính oxi

Photo of author

By Peyton

Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất:
Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l
, số chất
trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:

0 bình luận về “Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất: Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l , số chất trong dãy vừa có tính oxi”

 1. Fe3O4: tính oxi hoá, tính khử

  H2O: tính oxi hoá, tính khử 

  Cl2: tính oxi hoá, tính khử 

  F2: tính oxi hoá 

  SO2: tính oxi hoá, tính khử 

  NaCl: tính oxi hoá, tính khử

  NO2: tính oxi hoá, tính khử 

  NaNO3: tính oxi hoá 

  CO2: tính oxi hoá, tính khử

  Fe(NO3)3: tính oxi hoá  

  HCl: tính oxi hoá, tính khử 

  => Có 8 chất

Viết một bình luận