Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất: Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l , số chất trong dãy vừa có tính oxi

By Peyton

Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất:
Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l
, số chất
trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là:
Viết một bình luận