Cho 0,94 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO tác dụng với dung dịch HCl 10% (D=1,05 g/ml) thu được dung dịch A và 0,672 lít khí H2(dktc). a)Tính % theo khối l

Question

Cho 0,94 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO tác dụng với dung dịch HCl 10% (D=1,05 g/ml) thu được dung dịch A và 0,672 lít khí H2(dktc).
a)Tính % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.
b)Tính thể tích dung dịch HCl ban đầu (biết axit lấy dư 25% so với phản ứng).

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-10-26T19:05:23+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:07:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Gọi a, b lần lượt là số mol Al , MgO

  – PTHH 

         Al + 3HCl –> AlCl3 + $\frac{3}{2}$ H2

         a –>3a                         $\frac{3}{2}$a 

        MgO + 2HCl —> MgCl2 + H2O

         b —>   2b 

  – Ta có ; nH2 = $\frac{0,672}{22,4}$ = $\frac{3}{2}$a

  => a = 0,02

  – Ta lại có: 27a + 40b = 0,94 

  => b= 0,01

  a) %mAl = $\frac{27*0,02}{0,94}$.100= 57,45% 

      %mMgO = 100 – 57,45 = 42,55%

  b) – mHCl = 36,5×(3×0,02 + 2×0,01) = 2,92 g

      – Ta có: D = $\frac{mHCl}{VddHCl}$ = 1,05

  => Vdd HCl pư = 2,78 ml

  => Vdd HCl ban đầu = 25%×2,78 + 2,78 = 3,475 ml

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )