cho 10,44gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc.Tính thể tích khí sinh ra ? Lượng khí đó tác dụng vừa đủ với dd NaOH 2M . Tính thể tích của dd NaOH và nồng

Question

cho 10,44gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc.Tính thể tích khí sinh ra ? Lượng khí đó tác dụng vừa đủ với dd NaOH 2M . Tính thể tích của dd NaOH và nồng độ mol các chất trong dung dịch thu được

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-13T05:44:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:45:33+00:00

  Đáp án : V NaOH=0.12(l) VCl2=0.12×22.4=2.688(l)

  CM NaCl=CMNaClO=5/3(M)

   

  Giải thích các bước giải:

   nMnO2=0.12mol

  MnO2+4HCl->MnCl2+Cl2+2H20

  0.12mol.                     0.12mol

  Cl2+2NaOH->NaCl+NaClO+H2O

  0.12.   0.24      0.12.    0.12

  =>VNaOH=0.24/2=0.12(l)

  CMNaCl=CMNaClO=0.12/0.24=5/3(M)

  VCl2=0.12×22.4=2.688(l)

  0
  2021-10-13T05:45:59+00:00

  Đáp án:

  $V_{Cl2}  = 2,688 \,lít$

  $ V_{NaOH} = 0,12 \,lít$

  $C_{M\, NaCl} = C_{M\, NaClO} =  1M$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{MnO2} = \dfrac{10,44}{87} = 0,12\, mol$

  Phương trình hóa học:

  $MnO_2 + 4HCl \xrightarrow{t^o} MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

  Theo PTHH: $n_{Cl_2} = n_{MnO_2} = 0,12\,\, mol$

  $⇒ V_{Cl_2} = 0,12.22,4 = 2,688\,\,lít$

  * Khi dẫn $Cl_2$ vào dung dịch $NaOH$:

  $Cl_2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H_2O$

  $⇒ n_{NaOH} = 2n_{Cl_2} = 0,12.2 = 0,24\,\, mol$

  $⇒ V_{NaOH} = \dfrac{0,24}{2} = 0,12 \,\,lít$

  Theo PTHH: $n_{NaCl} = n_{NaClO}= n_{Cl_2} = 0,12mol$

  $⇒ C_{M \,\,NaCl} = C_{M\,\, NaClO} = \dfrac{0,12}{0,12}= 1M$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )