Cho 100g dung dịch H3PO4 39,2% tác dụng với 100g dung dịch NaOH 25% thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm các chất trong A. không chép mạng nha

Question

Cho 100g dung dịch H3PO4 39,2% tác dụng với 100g dung dịch NaOH 25% thu được dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm các chất trong A.
không chép mạng nha

in progress 0
Iris 36 phút 2021-09-18T15:59:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T16:01:16+00:00

  Đáp án:

   10,5% và 15,975%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{{H_3}P{O_4}}} = \dfrac{{{m_{{\rm{dd}}}} \times {C_\% }}}{{100}} = \dfrac{{100 \times 39,2}}{{100}} = 39,2(g)\\
  {n_{{H_3}P{O_4}}} = \dfrac{m}{M} = \frac{{39,2}}{{98}} = 0,4\,mol\\
  {m_{NaOH}} = \dfrac{{{m_{{\rm{dd}}}} \times {C_\% }}}{{100}} = \dfrac{{100 \times 25}}{{100}} = 25g\\
  {n_{NaOH}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{25}}{{40}} = 0,625\,mol\\
  T = \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_3}P{O_4}}}}} = \dfrac{{0,625}}{{0,4}} = 1,5625\\
  1 < T < 2 \Rightarrow \text{ Tạo 2 muối $NaH_2PO_4$ và $Na_2HPO_4$}\\
  {H_3}P{O_4} + NaOH \to Na{H_2}P{O_4} + {H_2}O\\
  {H_3}P{O_4} + 2NaOH \to N{a_2}HP{O_4} + 2{H_2}O\\
  {n_{Na{H_2}P{O_4}}} = a(mol);{n_{N{a_2}HP{O_4}}} = b(mol)\\
  a + b = 0,4\\
  a + 2b = 0,625\\
   \Rightarrow a = 0,175;b = 0,225\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 100 + 100 = 200g\\
  {C_\% }Na{H_2}P{O_4} = \dfrac{{0,175 \times 120}}{{200}} \times 100\%  = 10,5\% \\
  {C_\% }N{a_2}HP{O_4} = \dfrac{{0,225 \times 142}}{{200}} \times 100\%  = 15,975\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )