Cho 18,4g hỗn hợp gồm al và zn phản ứng vừa đủ với 100ml đ h2so4 ,thấy thoát ra 11,2 l h2 p O ở đktc Viết ptpu Tinhs % khối lượng mỗi kim loại reng h

Question

Cho 18,4g hỗn hợp gồm al và zn phản ứng vừa đủ với 100ml đ h2so4 ,thấy thoát ra 11,2 l h2 p
O
ở đktc
Viết ptpu
Tinhs % khối lượng mỗi kim loại reng hh ban đầu

in progress 0
Jade 9 phút 2021-09-09T12:16:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:17:50+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} \%m_{Al}=29,35\%\\ \%m_{Zn}=70,65\%\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:\\ 2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2↑\ (1)\\ Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2↑\ (2)\\ n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\ mol.\\ \text{Gọi $n_{Al}$ là a (mol), $n_{Zn}$ là b (mol).}\\ \text{Theo đề bài ta có hệ pt:}\\ \left\{ \begin{array}{l}27a+65b=18,4\\1,5a+b=0,5\end{array} \right.\ ⇒\left\{ \begin{array}{l}a=0,2\\b=0,2\end{array} \right.\\ ⇒\%m_{Al}=\dfrac{0,2\times 27}{18,4}\times 100\%=29,35\%\\ \%m_{Zn}=\dfrac{0,2\times 65}{18,4}\times 100\%=70,65\%\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-09T12:18:02+00:00

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `Al  và  Zn`

  `=>27x+65y=18,4  (1)`

  `n_(H_2)=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)`

  `2Al+6HCl->2AlCl_3+3H_2`

  `x`                                      `1,5x`

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  `y`                                 `y`

  Theo `PT`

  `1,5x+y=0,5  (2)`

  Từ `(1)  và  (2)`

  `=>`$\begin{cases}x=0,2(mol)\\y=0,2(mol)\\\end{cases}$

  `=>m_(Al)=0,2.27=5,4(g)`

  `=>%m_(Al)=\frac{5,7}{18,4}.100=29,35%`

  `%m_(Zn)=100-29,35=70,65%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )