Cho 2,3 gam Na tác dụng hoàn toàn vs 100g nước a vt PTHH xảy ra b tính thể tích khí(dktc) sinh ra sau phản ứng c tính khối lượng bazơ tạo thành d tính

Question

Cho 2,3 gam Na tác dụng hoàn toàn vs 100g nước
a vt PTHH xảy ra
b tính thể tích khí(dktc) sinh ra sau phản ứng
c tính khối lượng bazơ tạo thành
d tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu đc sau phản ứng

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-02T15:25:10+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:26:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. PTHH : $2Na + 2H_2O → 2NaOH + H_2$

  b.

  có : $n_{Na} = \frac{2,3}{23}= 0,1(mol)$

  $⇒ n_{H2} = \frac{n_{Na}}{2} = 0,05(mol)$

  $⇒ V_{H2} = 0,05.22,4 = 1,12(lít)$

  c.

  có :$n_{NaOH} = n_{Na}= 0,1 (mol)$

  $⇒ m_{NaOH} = 0,1.40 = 4(gam)$

  d.

  có $m_{dd} = m_{Na} + m_{H2O} – m_{H2}$
  $= 2,3 + 100 – 0,05.2 = 102,2(gam)$
  $⇒ C\%_{NaOH} = \frac{4}{102,2}.100\% = 3,91\%$

   

  0
  2021-10-02T15:26:58+00:00

  a, 2Na + 2$H_{2}$O → 2NaOH + $H_{2}$

  b,Ta có: $n_{Na}$ =$\frac{2,3}{23}$ =0,1 (mol)

  PTHH:                            2Na + 2$H_{2}$O → 2NaOH + $H_{2}$

  Theo phương trình:        2            2                   2            1           (mol)

  Theo đề bài:                0,1            0,1              0,1           0,05       (mol)

  Ta có: $V_{H2}$ =n.22,4=0,05.22,4=1,12(l)

  c,Ta có: $m_{NaOH}$ =n.M=0,1. (23+16+1)=4(g)

  d,Ta có:  $m_{ddNaOH}$ =$m_{Na}$+$m_{H2O}$-$m_{H2}$

                                         =  2,3         +    100 –  0,05.2

                                        = 102,2    (g)

  Lại có C% (NaOH)=$\frac{4}{102,2}$ .100% ≈ 4%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )