Cho 2 đa thức M(x) =10x^5+2x+1-8x^4-4x^2+6x^3 N(x)=10-8x-10x^5+2x^4+6x^2-4x^3 sắp xếp m(x) , n(x) theo thứ tự giảm dần của số mũ Tìm các đa thức m(x

Question

Cho 2 đa thức
M(x) =10x^5+2x+1-8x^4-4x^2+6x^3
N(x)=10-8x-10x^5+2x^4+6x^2-4x^3
sắp xếp m(x) , n(x) theo thứ tự giảm dần của số mũ
Tìm các đa thức m(x)+n(x); n(x)-m(x);m(x)-n(x)

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-08-20T03:10:41+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:11:41+00:00

  `M(x)=10x^{5}-8x^{4}+6x^{3}-4x^{2}+2x+1`

  `N(x)=-10x^{5}+2x^{4}-4x^{3}+6x^{2}-8x+10`

  `M(x)+N(x)=(10x^{5}-8x^{4}+6x^{3}-4x^{2}+2x+1)+(-10x^{5}+2x^{4}-4x^{3}+6x^{2}-8x+10)`

  `=10x^{5}-8x^{4}+6x^{3}-4x^{2}+2x+1-10x^{5}+2x^{4}-4x^{3}+6x^{2}-8x+10`

  `=(10x^{5}-10x^{5})+(-8x^{4}+2x^{4})+(6x^{3}-4x^{3})+(-4x^{2}+6x^{2})+(2x-8x)+(1+10)`

  `=-6x^{4}+2x^{3}+2x^{2}-6x+11`

  `N(x)-M(x)=(-10x^{5}+2x^{4}-4x^{3}+6x^{2}-8x+10)-(10x^{5}-8x^{4}+6x^{3}-4x^{2}+2x+1)`

  `=-10x^{5}+2x^{4}-4x^{3}+6x^{2}-8x+10-10x^{5}+8x^{4}-6x^{3}+4x^{2}-2x-1`

  `=(-10x^{5}-10x^{5})+(2x^{4}+8x^Ơ4})+(-4x^{3}-6x^{3})+(6x^{2}+4x^{2})+(-8x-2x)+(10-1)`

  `=-20x^{5}+10x^{4}-10x^{3}+10x^{2}-10x+9`

  `M(x)-N(x)=(10x^{5}-8x^{4}+6x^{3}-4x^{2}+2x+1)-(-10x^{5}+2x^{4}-4x^{3}+6x^{2}-8x+10)`

  `=10x^{5}-8x^{4}+6x^{3}-4x^{2}+2x+1+10x^{5}-2x^{4}+4x^{3}-6x^{2}+8x-10`

  `=(10x^{5}+10x^{5})+(-8x^{4}-2x^{4})+(6x^{3}+4x^{3})+(-4x^{2}-6x^{2})+(2x+8x)+(1-10)`

  `=20x^{5}-10x^{4}+10x^{3}-10x^{2}+10x-9`

                $\text{Xin hay nhất }$

  0
  2021-08-20T03:11:57+00:00

  sắp xếp

  $M(x)=10x^5+-8x^4+6x^3-4x^2+2x+1$

  $N(x)=-10x^5+2x^4-4x^3+6x^2-8x+10$

  =>$M(x)+N(x)=-6x^4+2x^3+2x^2-6x+11$

  $M(x)-N(x)=20^5-10x^4+10x^3-10^2+10x-9$

  $N(x)-M(x)=-20x^5+10x^4-10x^3+10x^2-10x+9$

  hay thì a xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )