cho 3,6 g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch axit sunfuric loãng a, viết phương trình phản ứng b, tính thể tích khí hidro thoát ra ở đktc c,

Question

cho 3,6 g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch axit sunfuric loãng
a, viết phương trình phản ứng
b, tính thể tích khí hidro thoát ra ở đktc
c, tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit đã dùng
d, tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng
giải chi tiết hộ mình nhé, mình vote 5 sao và cho câu trả lời hay nhất

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-09T23:18:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:20:20+00:00

  Đáp án:

  b. \(\text V_{{\text H}_2}=1,344\ \text{l}\)

  c. \( \text C\%_{H_2SO_4}=2,94\%\)

  d. \(C\%_{FeSO_4}=4,487\%\)

  Giải thích các bước giải:

  a.  \[Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2\]

  PTHH: 

  b. 

  \[m_{Fe}=3,36\ \text g\Rightarrow n_{Fe}=\dfrac{3,36}{56}=0,06\ \text{mol}\\n_{H_2}=n_{Fe}=0,06\ \text{mol}\Rightarrow \text V_{H_2}=0,06\times 22,4=1,344\ \text{l}\]

  c. 

  \[n_{H_2SO_4}= n_{Fe}=0,06\ \text{mol}\\\Rightarrow \text C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{0,06\times 98}{200}\times 100\%=2,94\%\]

  d. 

  \[\text{BTKL}: m_{Fe}+m_{\text{dung dịch} \ H_2SO_4}=m_{\text{dung dịch sau phản ứng}}+m_{H_2}\\\Rightarrow m_{\text{dung dịch sau phản ứng}}=3,36+200-0,06\times 2=203,24\ \text{gam}\]

  \[\Rightarrow C\%_{FeSO_4}=\dfrac{0,06\times 152}{203,24}\times 100\%=4,487\%\]

  0
  2021-10-09T23:20:24+00:00

  $n_{Fe}=3,36/56=0,06mol$

  $a/Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑$

  $\text{b/Theo pt :}$

  $n_{H_2}=n_{Fe}=0,06mol$

  $⇒V_{H_2}=0,06.22,4=1,344l$

  $\text{c/Theo pt :}$

  $n_{H_2SO_4}=n_{Fe}=0,06mol$

  $⇒m_{H_2SO_4}=0,06.98=5,88g$

  $⇒C\%_{H_2SO_4}=\dfrac{5,88}{200}.100\%=2,94\%$

  $\text{d/Theo pt :}$

  $n_{FeSO_4}=n_{Fe}=0,06mol$

  $⇒m_{FeSO_4}=0,06.152=9,12g$

  $m_{dd spu}=3,36+200-0,06.2=203,24g$

  $⇒C\%_{FeSO_4}=\dfrac{9,12}{203,24\%}=4,48\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )