Cho 3g hỗn hợp 2 kim loại nhóm IA phản ứng hoàn toàn với 200ml H2O thì có 1,12 lít khí H2 bay ra (dktc) và thu được dung dịch A a) Xác định hai kim lo

Question

Cho 3g hỗn hợp 2 kim loại nhóm IA phản ứng hoàn toàn với 200ml H2O thì có 1,12 lít khí H2 bay ra (dktc) và thu được dung dịch A
a) Xác định hai kim loại trên ?
b)Tính khối lượng các chất tan thu được trong dung dịch?
c)Tính nồng độ phần trăm mỗi chất tan có trong dung dịch A ?
GIÚP MK ĐI

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-16T04:56:31+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:57:42+00:00

  Đáp án:

   \(Na;K\)

  \( C{\% _{NaOH}} = 1,1\% ;C{\% _{KOH}} = 1,2\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của 2 kim loại là \(R\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(2R + 2{H_2}O\xrightarrow{{}}2ROH + {H_2}\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_R} = 2{n_{{H_2}}} = 0,05.2 = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_R} = \frac{3}{{0,1}} = 30\)

  Cái này phải cho 2 kim loại kế tiếp nhau.

  Vì \(23<30<39\) nên 2 kim loại là \(Na;K\)

  Goi số mol \(Na;K\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to 23x + 39y = 3;x + y = 0,1\)

  Giải được: \(x=0,05625;y=0,04375\)

  \( \to {n_{NaOH}} = {n_{Na}} = x;{n_{KOH}} = {n_K} = y\)

  \( \to {m_{NaOH}} = 40x = 2,25{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{KOH}} = 56y = 2,45{\text{ gam}}\)

  \({m_{{H_2}O}} = 200.1 = 200{\text{ gam}}\)

  BTKL:

  \({m_R} + {m_{{H_2}O}} = {m_{dd}} + {m_{{H_2}}}\)

  \( \to 3 + 200 = {m_{dd}} + 0,05.2 \to {m_{dd}} = 202,9\)

  \( \to C{\% _{NaOH}} = \frac{{2,25}}{{202,9}} = 1,1\% ;C{\% _{KOH}} = \frac{{2,45}}{{202,9}} = 1,2\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )